Stichting ’t Groenewold heeft als doelstelling mensen die in een achterstandsituatie verkeren, te helpen meer grip op die situatie te krijgen. Met als beoogd resultaat dat betekenisvoller deelnemen aan hun leefgemeenschap en persoonlijk welbevinden haalbaar worden.

‘t Groenewold doet dat:

Onze slogan ‘verbindt mensen’ is een belofte aan onze doelgroepen, vrijwilligers en partners.

We zijn er van overtuigd dat ‘verbondenheid’ die wij nastreven, een essentiële kwaliteit is: in verbondenheid komt zelfs het meest onwaarschijnlijke tot stand.

‘t Groenewold is resultaat gericht en realiseert haar doelstellingen door:
> met partners vraaggericht initiatieven te ontwikkelen,
> door via projecten te investeren in wijken, groepen en/of personen,
> en door vraaggericht projecten van partners te faciliteren.

MAEX is een online platform dat inzicht geeft wat de impact is van initiatieven en sociale ondernemingen.

Omdat het uiterst relevant is voor de beeldvorming, maken ook wij gebruik van Maex om onze meerwaarde te laten berekenen. Die inventarisatie geeft heel inzichtelijk de maatschappelijke waarde weer van ’t Groenewold. En daaruit blijkt dat we met de inkomsten uit subsidies en donaties voor een beduidend groter bedrag aan impactwaarde realiseren.

het predicaat ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Steeds meer (vermogens) fondsen en subsidienten stellen de ANBI-status als voorwaarde om financiële ondersteuning aan te kunnen vragen.

Ook voor mogelijke donateurs is deze erkenning een voordeel.

Stichting ’t Groenewold is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling en mag dit predikaat voeren.